Веруваме во ...

  • Ние веруваме во Библијата како единствен инспириран, непогрешлив, авторитетен Божји збор кој ја открива Божјата љубов во светот. 1 Солунјаните 2:13; 2. Тимотеј 3: 15-17; Јован 3:16.
  • Ние веруваме во Божеството на Господ Исус Христос, во Неговото девствено раѓање, во Неговиот безгрешен живот, во Неговите чуда, во Неговата пожртвувана и помирувачка смрт преку Неговата пролеана крв на крстот, во Неговото телесно воскресение, во Неговото вознесение од десната страна на Отецот, и во Неговото лично враќање во моќ и слава. Матеј 1:23; Јован 1: 1-4 и 1:29; Дела 1:11 и 2: 22-24; Римјаните 8:34; 1 Коринтјаните 15: 3-4; 2 Коринтјаните 5:21; Филипјаните 2: 5-11; Евреите 1: 1-4 и 4:15.
  • Ние веруваме дека сите луѓе секаде се изгубени и ќе се соочат со Божјиот суд, дека Исус Христос е единствениот пат до спасение, и дека за спасението на изгубените и грешни луѓе, покајанието од гревот и верата во Исус Христос резултира во обнова преку Светиот Дух. Понатаму, ние веруваме дека Бог ќе ги награди праведните со вечен живот, и ќе ги осуди неправедните на бескрајната казна во пеколот. Лука 24:46-47; Јован 14:6; Римјаните 3:23; 2 Коринтијаните 5:10-11; Ефесијаните 1:7 и 2:8-9; Тит 3:4-7.
  • Ние веруваме во сегашната служба на Светиот Дух, чие што внатрешно присуство им овозможува на Христијаните да живеат побожен живот. Јован 3:5-8; Дела Апостолски 1:8 и 4:31; Римјаните 8:9; 1 Коринтијаните 2:14; Галатјаните 5:16-18; Ефесијаните 6:12; Колосијаните 2:6-10;
  • Ние веруваме во духовното единство на верниците во Исус Христос и дека сите вистински верници се членови на Неговото тело, црквата. 1 Коринтијаните 12:12, 27; Ефесијаните 1:22-23;
  • Ние веруваме дека службата на евангелизација (споделување и објавување на пораката на спасение која е возможна само по милост преку вера во Исус Христос) и учеништво (помагање на следбениците на Христос да пораснат во зрелост во Христос) е одговорност на сите следбеници на Исус Христос. Матеј 28:18-20; Дела Апостолски 1:8; Римјаните 10:9-15; 1 Петар 3:15;
  • Ние веруваме дека мораме да се посветиме во молитва, во служењето на нашиот Бог, на Неговиот авторитет над нашите животи, и во службата на евангелизација. Матеј 9:35-38; 22:37-39, и 28:18-20; Дела Апостолски 1:8; Римјаните 10:9-15 и 12:20-21; Галатјаните 6:10; Колосијаните 2:6-10; 1 Петар 3:15;